KVKK Aydınlatma Metni

YEŞİLYURT  BELEDİYESİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


GİRİŞ  
Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Yeşilyurt  Belediyesi tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır.

Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir.
Bu konunun en önemli tarafını; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

TANIMLAR
ık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim Hale Getirme:Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemini,
Kişisel Veri Sahibi / İlgili Kişi:Kişisel verisi Kurum tarafından işlenen kişileri,
Kurum / Veri Sorumlusu:Yeşilyurt Belediyesini,
KVK Kanunu / Kanun:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
KVK Kurulu / Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri, ifade eder.

AMAÇ ve KAPSAM
Bu Politika, Kurumumuzun KVK Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları uygulamasına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.
Politikanın temel amacı, Kanuna uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik açıklamalarda bulunmak ve Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verileri, kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Bu şekilde Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması amaçlanmaktadır.
Bu Politika; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

İLKELER
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

1-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına uygun hareket edilmektedir.

2-Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler Kurumumuz tarafından kayıt altına alınmaktadır.

3-Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tabi olduğumuz mevzuata istinaden belirlenmektedir.

4-Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartları mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından Kurumumuza başvurulması halinde;

5-İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve İlgili Kişiye bilgi verilmektedir,

6-Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

7-Çalışanlar, KVK Kanunu ve tabi oldukları diğer kanunlara  istinaden; öğrendikleri kişisel verileri kanunlara aykırı olarak başkasına açıklayamama, işleme amacı dışında kullanamama ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususunda kanuni olarak yükümlüdürler.

8-Yüklenicilere, Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu hukuki, idari ve teknik yükümlülükler, gizlilik sözleşmesi ile yükletilmektedir.

9-Kurumumuz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

10-Kurumumuz, KVK Kanununa uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları konu ile ilgili birim ve yöneticilere raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Kurumumuz, yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirirken tabi olduğu kanunlar kapsamında kişisel verileri işlemektedir.
Kişisel veriler, tabi olunan kanunlarda açıkça belirtilmeksizin veya veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

1-Kurumumuz, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir.

2-Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir.

3-Kurum tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir.

4-Kurum, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini işleyebilir.

5-Kurum tarafından Kişisel Veri Sahiplerinin kendisi tarafından alenileştirilen Kişisel Verileri işlenebilir.

6-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7-Kurum, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

 

Kurumumuz, Özel Nitelikli Kişisel Verileri, kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez.
Kurumumuz, Kişisel verileri işlerken;

1-Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacının dışında kullanmamaktadır.

2-Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

3-Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.

4-Kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

5-Kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kurumumuz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sunacağı hizmetlerde kullanmak,
 • Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek,
 • Kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,
 • İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari yetkili makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Kurum şirketleri ve yüklenicilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
 • Hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
 • HİM ve Bilgi Edinme talep, şikayet yönetimi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • WEB Sitelerden ve Uygulamalardan sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
 • Ücretsiz ve kablosuz internet hizmetlerinin verilmesi,


Bahsi geçen amaçların dışında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Kurum tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kurumumuzun meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.
 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası bilgileri v.b.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler vb.

Lokasyon Verisi

Kurum tarafından yürütülen hizmetler çerçevesinde veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların verdiği hizmetler neticesinde, Kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, adres bilgileri vb.

Vatandaş Verileri

Kurumumuzun sorumlulukları ve bu çerçevede birimlerimizin yürüttüğü hizmetler neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler vb.

Aile Bireyleri ve Akraba/Yakın Bilgisi

Kurumumuzun verdiği hizmetlerle ilgili veya kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk) ve yakınları hakkındaki bilgiler, velayet bilgileri, acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri vb.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

Finansal Bilgi

Kurumun kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi,
gelir bilgisi vb.

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler vb.

Özlük Bilgisi

Kurum çalışanı özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler vb.(örn. kan grubu da dahil sağlık verileri)

İşlem Güvenliği Bilgisi

Sorumluluklarımız kapsamında faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler vb.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Kurumun politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler vb.

Hizmet Bilgisi

Hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin hizmet alma alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçlarına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçlarına göre yaratılan rapor ve değerlendirmeler vb.

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kuruma yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler ve bu işleme sonuçlarına göre yaratılan rapor ve değerlendirmeler vb.


BİNA, TESİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
 

Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurumumuzun binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.
 

Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt tutulması, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

VatandaşlarımızaVatandaşlarımıza ait olan ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla ancak ve ancak  KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

**Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

** Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,

**Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,

**Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,

** İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara, aktarabilmekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ
Kurumumuz ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler, Kurumun o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Kurumumuz, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurum kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Kurum içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.
Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerinizin korunması konusunda kanunun öngördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4 ve 12. maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için aşağıdaki tedbirleri almaktadır ;

A-Teknik Tedbirler

1-Yetki matrisi

2-Yetki Kontrol

3-Erişim Logları

4-Kullanıcı Hesap Yönetimi

5-Ağ Güvenliği

6-Sızma Testi

7-Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri

8-Log Kayıtları

9-Yedekleme

10-Güvenlik Duvarları

11-Güncel Anti-Virüs Sistemleri

 

 

B- İdari Tedbirler;

**Çalışanlar, Kişisel Verilerin korunması hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

**Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

**Birim bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili birimin özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler hayata geçirilmektedir.

**Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

**Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Kurum içinde Kişisel Verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

**Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları tebliğine göre belediyemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede belediyemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerinizi kvkk@yesilyurt.bel.tr kurumsal web sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bulunan başvuru yöntemleri ile başvurduğunuz takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.
İlgili Kişi, haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamaları içeren talebini; www.yesilyurt.bel.tr adresindeki Başvuru Formunu doldurarak, imzalı bir nüshasını Yesilyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti karşısı N:127 Yeşilyurt/MALATYA  adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu  mltyesilyurtbel@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

 Daha detaylı bilgi için KVKK Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.
 

 

AYDINLATMA METNİ

                                   

                                                                                                                    
 

Yeşilyurt  Belediyesi olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı kanun hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek,  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

 

Kurumumuz Tarafından Kişisel Verileriniz Elde edilme İşlenme ve Kullanılma Amaçları

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, KVKK’ nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca;  Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu doğrultuda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit etmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

**Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi amacıyla,

** Kurumsal web sitemiz ve mobil uygulamalar üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

**Çağrı merkezi kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

** Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

** Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

**Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

**Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

** Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerileri değerlendirebilmek,

**Belediyecilik hizmetleri kapsamındaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve yurttaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek,

**Sosyal yardımlarda yurttaşların ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve gerekli hallerde sosyal yardım alacak yurttaşları belirleyebilmek,

** Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,

**Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına vs. kurslar için kayıt yapabilmekte,

**Kurumumuzla iş amaçlı bağı bulunan kişilerle  iletişimi gerçekleştirebilmek, 

**İş akitlerimiz, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili diğer taraflarla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

**Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

**Vatandaşlarımıza daha iyi belediyecilik hizmetleri verebilmek, yurttaşlarımızın lehine iş süreçlerini geliştirebilmek,

**Yurttaşlarımızdan gelen belediyecilik hizmetleri ile ilgili vatandaş şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, sorunları çözebilmek,

**İş başvurularınızı, staj başvurularınızı değerlendirebilmek,

**İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,

**Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,

**Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

**Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçlarını sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasalara uygun olarak toplamak,

**Hizmet binalarımız, parklarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamera görüntüleri kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek için alınmaktadır.

Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Belediyemiz tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

VatandaşlarımızaVatandaşlarımıza ait olan ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır. Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla ancak ve ancak  KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde;

**Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

** Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalara, ihale yapılan şirketlere,

**Meşru menfaat hukuki sebebi ile iş yaptırılan alt yüklenicilere, hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız 3. kişilere, bağlı iştiraklere,

**Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,

** İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlara, aktarabilmekteyiz.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanacağı Süreler:

KVKK’ na uygun olarak, kişisel verilerinizi, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasında Hukuki Sebepler ve  Yöntemler

Kişisel verileriniz, belediyemiz tarafından kişisel verilerin işlenme amacıyla ve KVKK'da öngörülen ilkeler ışığında ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu  başta olmak üzere Belediyelerin tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak,  onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız
Kurumumuza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ,
f)  KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Kurumumuza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.izmir.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yeşilyurt Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğü  Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Maşti Karşısı N:127 Yeşilyurt/MALATYA  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,  noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu mltyesilyurtbel@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi  444 89 10  numaralı çağrı merkezi ve  kvkk@yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden Belediyemize ulaştırabilir. Daha detaylı bilgi için KVKK Başvuru Formunu inceleyebilirsiniz.