Mülkiyeti Belediyemize Ait 10 Adet Araç Satışına İlişkin İhale İlanı

 

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 10 ADET ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

 1. İHALE KONUSU

                Mülkiyeti Belediyemize ait (44 AK 872 ) ,( 44 FV 001 ),( 44 EP 001), ( 44 FE 094 ), (44 FL 111), (44 DT 052), (44 EV 706 ),(44 DE 606), (44 DT 572),(44 EA 304) plakalı araçlar encümenin 09.07.2019 tarih ve 296 Sayılı encümen kararı gereğince aşağıdaki çizelgede belirtilen ve mülkiyeti belediyemize ait 10 adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

Sıra
 No

Mal/İş Kaleminin Adı-Açıklaması

Birimi

Miktar

Muhammen Bedel (TL)

(%1 KDV Hariç)

 

 

Geçici Teminat Tutarı (TL)

 

 

Şartname Ücreti

 

 

İhale Tarih ve Saati

1

TOFAŞ / KARTAL 2000 MODEL OTOMOBİL

(44 AK 872 )

ADET

1

 

9.000,00 TL

 

270,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

11:00

2

RENAULT/MEGANE 2007 MODEL OTOMOBİL

( 44 FV 001 )

ADET

1

 

13.000,00 TL

 

390,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

11:15

3

OPEL /VECTRA 2004 MODEL OTOMOBİL

( 44 EP 001)

ADET

1

 

13.000,00 TL

 

390,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

11:30

4

TOYOTA/ AVENSİS 1999 MODEL OTOMOBİL

( 44 FE 094 )

ADET

1

 

15.000,00 TL

 

450,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

11:45

5

NİSSAN/PRİMERA 2000 MODEL OTOMOBİL

( 44 FL 111 )

ADET

1

 

10.000,00 TL

 

300,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

12:00

6

DODGE/ AS 800 1987 MODEL DAMPERLİ KAMYON

( 44 DT 052)

ADET

1

 

7.000,00 TL

 

210,00 TL

 

150,00 TL

 

27.08.2019

12:15

7

İVECO 1994 MODEL OTOBÜS

( 44 EV 706 )

ADET

1

 

8.000,00 TL

 

240,00 TL

 

150,00 TL

27.08.2019

12:30

8

FİAT/6056  1996 MODEL TRAKTÖR

( 44 DE 606 )

ADET

1

 

6.000,00 TL

 

180,00 TL

 

150,00 TL

27.08.2019

12:45

9

MERCEDES/302 1987 MODEL OTOBÜS

( 44 DT 572 )

ADET

1

 

10.000,00 TL

 

300,00 TL

 

150,00 TL

27.08.2019

13:00

10

MERCEDES/302 T 1992 MODEL OTOBÜS

( 44 EA 304 )

ADET

1

 

8.000,00 TL

 

240,00 TL

 

150,00 TL

27.08.2019

13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI

İhale, Yeşilyurt Belediyesi hizmet binasında 27.08.2019 Salı günü saat 11:00’de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır, (her araç için ayrı teklif zarfı verilecektir.)

3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

a-İhale muhammen satış bedeli ve Geçici teminat miktarı yukarıdaki tabloda hesaplanmıştır. İhaleye girebilmek için satılacak her bir kalem aracın Muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı gereğince en az % 3 oranında geçici teminat ayrı ayrı makbuzlar (her bir araç için geçici teminat bedeli ayrı makbuzlarda gösterilecektir.) şeklinde alınacaktır.

b- Geçici teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak ihale birimine getirilmesi;

 1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna dair belge, tüzel kişi olması halinde ise, T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi,
 2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
 3. Teklif vermeye yetkili olduklarına dair imza sirküleri;
 4. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (c) ve (d) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 7. Şartnamenin ıslak imzalı sureti.
 8. İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların yukarıda istenen evrakların eksiksiz tamamlayıp ihale saatinden önce ihale birimine teslim etmeleri şarttır,
 9. İhaleye katılmak isteyenler, ihale konusu araçları belediyemize ait garajda gördüklerini ve göründüğü haliyle kabul ettiklerine dair beyan,
 10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 27.08.2019 Salı günü, saat 11:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyonuna verilmek üzere Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.)

 

5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı DİK' nın 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve DÎK'na göre kovuşturma açılır.

Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, irat (Gelir ) kaydolunur. Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

 

6-VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

Araç birim fiyatlarına KDV hariç olup, KDV oranı (%1) sözleşme bedeli ile yatırılacaktır., Araçların satışı ile ilgili yapılacak olan her türlü masraf, vergiler ve sözleşme giderleri  (noter, Alım-Satım vergisi, MTV, Muayene, Katma Değer Vergisi, Karar ve Araç Pulu vb.) alıcıya aittir.

7-ÖDEME ŞEKLİ

Yüklenici sözleşmeye davet gönderildiği tarihi izleyen 15 gün içerisinde ihale bedelini ve diğer giderleri peşin ödediği tarihten itibaren satın aldığı aracı 10 (on) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı DİK'nın 59. maddesi uygulanır.

8-DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye, araç satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece Encümen kararı,tahsilat makbuzu verecektir.

 b-İhaleye iştirak ederek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, yapılmış ihaleyi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir.

d-istekliler mesai saatleri içinde araçları Belediye hizmet binasının yanında görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale birimi servisinden görebilir. Şartnameyi  150.00 TL karşılığında ihale biriminden temin edebileceklerdir.

e-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline Malatya Mahkemeleri ve icra daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

Yayınlanma Tarihi: 5 Ağustos 2019, Pazartesi