İKİZCE 1 NOLU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

 İKİZCE 1 NOLU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Yayınlanma tarihi, 06 Mart 2024

 

İ L A N

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi sınırları içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığınca yürütülen "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında toplanan talep çerçevesinde vatandaşlara arsa edindirmek amacıyla, bahse konu alanda İmar Planı hazırlanmasına ilişkin, Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığınca 19.06.2023 tarih ve 438945 sayılı Başkanlık Olur'u ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca işlem yapılmak üzere 775 Sayılı Kanunun 5, 7, 19. ve geçici 9. Maddeleri uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmiştir.

 

Altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkânı sağlayan "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında sosyal donatı alanlarını içinde barındıran sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla ilan edilen söz konusu Gecekondu Önleme Bölgesine yönelik olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 19 ve Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 59 uncu maddeleri gereği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığının 14.02.2024 tarih ve 566314 sayılı Olur'u ile re'sen onaylandığı hususları 29.02.2024 tarih ve 576103 sayılı yazı ile belediyemize bildirilmiştir.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak kesinleşen Uygulama İmar Planı, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 19. Maddesi ile Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 06/03/2024 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

                      İLAN OLUNUR