20 EYLÜL MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

T.C.

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ

İLAN METNİ

                Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/01/2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. 29.11.2022 tarih ve 920 sayılı Encümen Kararıyla oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

 

 

 

S. No

Mahalle

Niteliği

 

 

Yüz Ölçümü (m2)

 

Geçici Teminat

Muhammen Bedel

Doküman Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Mollakasım Mah.473 Ada 2 Parsel

Arsa

 

 

736,21 m2

 

 

36.470,00 TL

1.215.571,50 TL

500,00 TL

20.09.2023

10:00

2

Mollakasım Mah.473 Ada 3 Parsel

Arsa

 

 

730,00 m2

 

 

36.140,00 TL

1.204.500,00 TL

500,00 TL

20.09.2023

10:10

3

Mollakasım Mah.473 Ada 4 Parsel

Arsa

 

 

700,00 m2

 

 

34.650,00 TL

1.155.000,00 TL

500,00 TL

20.09.2023

10:20


İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

 1. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı
 2. Yakınca Mahallesi Kenan Işık Cad. Eski Nikah Salonu Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Parkı (Anemon Otel Arkası)
  Yeşilyurt/ Malatya
 3. Telefon ve Faks numarası: 0 (422) 377 77 77 (4163) ve 0 (422) 238 33 53

2) İşin Adı: MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT MOLLAKASIM MAHALLESİNDE BULUNAN 3 ADET TAŞINMAZLARIN SATIŞI İŞİ”

3) İhalenin Yeri ve Zamanı:

 1. Yapılacağı Yer: Yakınca Mahallesi Kenan Işık Cad. Eski Nikah Salonu Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Parkı (Anemon Otel Arkası)Yeşilyurt/Malatya
 2. Tarihi ve Saati: 20.09.2023, Çarşamba günü saat: 10:00

4) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 20.09.2023, Çarşamba günü saat: 09:59


5) Tekliflerin Verileceği Yer: Yakınca Mahallesi Kenan Işık Cad. Eski Nikah Salonu Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Parkı (Anemon Otel Arkası)Yeşilyurt/Malatya


6) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

             İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;

 1. Taşınmaz mal satış şartnamesi,
 2. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
 3. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
 5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi  (gerçek kişiler için )
 6. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
 7. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 9. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.      

Tüm katılımcılar için;

7) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. İştirakçi aşağıda belirtilen ve dosyasında bulunan imar durumlarını önceden bilerek ihaleye katıldığını peşinen kabul eder.

8) Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, satışı yapılacak taşınmaz mallar, yukarıda verilen tablodaki gibidir. Tapu kütüğünde varsa şerh ve beyanların terkini Belediyemizce yapılacak olup bu süreçte yapı ruhsatına ilişkin süreç istekli tarafından yasal başvuru yapılması halinde Belediyece yürütülecektir.

9) İhale alıcısı, satışı yapılacak taşınmazın ihale de belirlenen ve onaylanan satış bedelini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının 10. Madde’de açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde tamamını Yeşilyurt Belediyesi hesaplarına yatıracaktır. İhale bedelinin verilen gün içerisinde ödenmemesi durumunda,  ihale tek taraflı olarak fesh edilerek yatırılan geçici teminat kesin teminata çevrilerek Yeşilyurt Belediyesine irat kaydedilir.


10) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 20.09.2023 saat 09:59'a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yakınca Mahallesi Kenan Işık Cad. Eski Nikah Salonu Şehit Muhsin YAZICIOĞLU Parkı (Anemon Otel Arkası) Yeşilyurt/Malatya adresine sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.